Mime-Type Dateiendung(en) Bedeutung
application/acad *.dwg AutoCAD-Dateien (nach NCSA)
application/applefile   AppleFile-Dateien
application/astound *.asd *.asn Astound-Dateien
application/dsptype *.tsp TSP-Dateien
application/dxf *.dxf AutoCAD-Dateien (nach CERN)
application/futuresplash *.spl Flash Futuresplash-Dateien
application/gzip *.gz GNU Zip-Dateien
application/listenup *.ptlk Listenup-Dateien
application/mac-binhex40 *.hqx Macintosh Binär-Dateien
application/mbedlet *.mbd Mbedlet-Dateien
application/mif *.mif FrameMaker Interchange Format Dateien
application/msexcel *.xls *.xla Microsoft Excel Dateien
application/mshelp *.hlp *.chm Microsoft Windows Hilfe Dateien
application/mspowerpoint *.ppt *.ppz *.pps *.pot Microsoft Powerpoint Dateien
application/msword *.doc *.dot Microsoft Word Dateien
application/octet-stream *.bin *.exe *.com *.dll *.class Ausfuhrbare Dateien
application/oda *.oda Oda-Dateien
application/pdf *.pdf Adobe PDF-Dateien
application/postscript *.ai *.eps *.ps Adobe Postscript-Dateien
application/rtc *.rtc RTC-Dateien
application/rtf *.rtf Microsoft RTF-Dateien
application/studiom *.smp Studiom-Dateien
application/toolbook *.tbk Toolbook-Dateien
application/vocaltec-media-desc *.vmd Vocaltec Mediadesc-Dateien
application/vocaltec-media-file *.vmf Vocaltec Media-Dateien
application/x-bcpio *.bcpio BCPIO-Dateien
application/x-compress *.z -Dateien
application/x-cpio *.cpio CPIO-Dateien
application/x-csh *.csh C-Shellscript-Dateien
application/x-director *.dcr *.dir *.dxr -Dateien
application/x-dvi *.dvi DVI-Dateien
application/x-envoy *.evy Envoy-Dateien
application/x-gtar *.gtar GNU tar-Archiv-Dateien
application/x-hdf *.hdf HDF-Dateien
application/x-httpd-php *.php *.phtml PHP-Dateien
application/x-javascript *.js serverseitige javascript-Dateien
application/x-latex *.latex Latex-Quelldateien
application/x-macbinary *.bin Macintosh Binärdateien
application/x-mif *.mif FrameMaker Interchange Format Dateien
application/x-netcdf *.nc *.cdf Unidata CDF-Dateien
application/x-nschat *.nsc NS Chat-Dateien
application/x-sh *.sh Bourne Shellscript-Dateien
application/x-shar *.shar Shell-Archiv-Dateien
application/x-shockwave-flash *.swf *.cab Flash Shockwave-Dateien
application/x-sprite *.spr *.sprite Sprite-Dateien
application/x-stuffit *.sit Stuffit-Dateien
application/x-supercard *.sca Supercard-Dateien
application/x-sv4cpio *.sv4cpio CPIO-Dateien
application/x-sv4crc *.sv4crc CPIO-Dateien mit CRC
application/x-tar *.tar tar-Archivdateien
application/x-tcl *.tcl TCL Scriptdateien
application/x-tex *.tex TEX-Dateien
application/x-texinfo *.texinfo *.texi TEXinfo-Dateien
application/x-troff *.t *.tr *.roff TROFF-Dateien (Unix)
application/x-troff-man *.man *.troff TROFF-Dateien mit MAN-Makros (Unix)
application/x-troff-me *.me *.troff TROFF-Dateien mit ME-Makros (Unix)
application/x-troff-ms *.me *.troff TROFF-Dateien mit MS-Makros (Unix)
application/x-ustar *.ustar tar-Archivdateien (Posix)
application/x-wais-source *.src WAIS Quelldateien
application/x-www-form-urlencoded   HTML-Formulardaten an CGI
application/zip *.zip ZIP-Archivdateien
audio/basic *.au *.snd Sound-Dateien
audio/echospeech *.es Echospeed-Dateien
audio/tsplayer *.tsi TS-Player-Dateien
audio/voxware *.vox Vox-Dateien
audio/x-aiff *.aif *.aiff *.aifc AIFF-Sound-Dateien
audio/x-dspeeh *.dus *.cht Sprachdateien
audio/x-midi *.mid *.midi MIDI-Dateien
audio/x-mpeg *.mp2 MPEG-Dateien
audio/x-pn-realaudio *.ram *.ra RealAudio-Dateien
audio/x-pn-realaudio-plugin *.rpm RealAudio-Plugin-Dateien
audio/x-qt-stream *.stream -Dateien
audio/x-wav *.wav Wav-Dateien
drawing/x-dwf *.dwf Drawing-Dateien
image/cis-cod *.cod CIS-Cod-Dateien
image/cmu-raster *.ras CMU-Raster-Dateien
image/fif *.fif FIF-Dateien
image/gif *.gif GIF-Dateien
image/ief *.ief IEF-Dateien
image/jpeg *.jpeg *.jpg *.jpe JPEG-Dateien
image/tiff *.tiff *.tif TIFF-Dateien
image/vasa *.mcf Vasa-Dateien
image/vnd.wap.wbmp *.wbmp Bitmap-Dateien (WAP)
image/x-freehand *.fh4 *.fh5 *.fhc Freehand-Dateien
image/x-portable-anymap *.pnm PBM Anymap Dateien
image/x-portable-bitmap *.pbm PBM Bitmap Dateien
image/x-portable-graymap *.pgm PBM Graymap Dateien
image/x-portable-pixmap *.ppm PBM Pixmap Dateien
image/x-rgb *.rgb RGB-Dateien
image/x-windowdump *.xwd X-Windows Dump
image/x-xbitmap *.xbm XBM-Dateien
image/x-xpixmap *.xpm XPM-Dateien
message/external-body   Nachricht mit externem Inhalt
message/http   HTTP-Headernachricht

創作者介紹

狼翔天地

狼翔月影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()